Dokumenter

VEDTEKTER FOR EVENES KYSTLAG

§1 NAVN

Kystlagets navn skal være ”Evenes kystlag, lokallag i Forbundet Kysten”.

 

§ 2 FORMÅL

1. Kystlagets formål er ut fra videst mulig hensyn til den kulturhistoriske verdi og sammenheng å fremme bruk og utvikling av verdifull kystmiljø i Evenes.

2. Kystlaget kan iverksette alle tiltak som styrker muligheten for å nå målsettingen.

3. Kystlaget skal samarbeide med andre aktuelle organisasjoner og tiltak i Evenes.

4. Kystlaget skal være en konstruktiv samarbeidspart med Liland båtforening for utvikling av aktiviteter på og omkring Liland Brygge, forholdet reguleres gjennom en samarbeidsavtale.

5. Kystlaget er å betrakte som et stedsutviklingsorgan.

 

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

1. Alle kan være medlem såfremt de betaler kontingent.

2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

3. Ubetalt kontingent i ett år regnes som utmelding.

4. Enkeltpersoner og bedrifter kan være medlem. Hvert medlemskap teller som en stemme.

 

§ 4 ÅRSMØTE

1. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet.

2. Årsmøtet holdes hvert år med møte- og stemmerett for alle medlemmer over 14 år.

3. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

4. De faste sakene er

 • Valg av ordstyrer , referent og 2 personer til å godkjenne protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Revidert regnskap
 • Innkomne forslag
 • Kontingent
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Valg

5. Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende minst en uke før møtet.

6. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, og bare da, har leder dobbeltstemme.

7. Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig.

8. Årsmøtet velger:

 • Styre
 • Representant til Liland båtforenings styre. Vedkommende må være styremedlem i Evenes kystlag.
 • Valgkomité
 • Revisorer. Reviderer ikke regnskap som føres av regnskapsbyrå.
 • Ansvarlige for faste grupper og oppgaver

 

§ 5 STYRET/VALG

1. Styret består av fem personer som alle må være medlemmer av laget:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Ett styremedlem
 • Tre varamedlemmer

2. Alle styrefunksjonene velges særskilt på årsmøtet.

3. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

4. Styret er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme (dobbeltstemme).

5. Styret har anledning til å etablere undergrupper der det anser dette nødvendig.

6. Leder av evt undergrupper innkalles til styremøtene etter behov, og har talerett i gjeldende sak.

7. Valg og valgbarhet, kun personer som har betalt kontingent kan velges til styreverv og ha stemmerett på årsmøtet.

 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

1. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis det selv mener det er nødvendig, eller hvis en femtedel av medlemmene krever det.

2. Møtet skal holdes innen seks uker etter at det er krevd.

 

§ 7 VEDTEKTSENDINGER

1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet.

2. Endringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 8 OPPLØSNING

1. Med to tredjedels flertall i to på hverandre følgende år kan årsmøtet bestemme at laget skal oppløses.

2. Blir laget oppløst, tilfaller lagets eiendeler beslektede organisasjoner eller andre som årsmøtet bestemmer.

 

(Siste vedteksrevisjon årsmøte 25.2.2017)

Protokoll fra årsmøte

på Liland brygge Mellageret 2. april 2016

 

17 medlemmer til stede.

 

Saksliste:

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Styrets årsberetning

4. Revidert regnskap

5. Innkomne forslag

6. Kontingent

7. Handlingsplan

8. Budsjett

9. Valg

10. Avslutning

 

Ad sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sondre Markusson refererte til innkalling i Evenesnytt og Facebook, samt saksliste.

 

Vedtak:

Enstemmig godkjent

 

 

Ad sak 2 Valg av ordstyrer og referent

 

Sondre ble valgt til ordstyrer og Steinar Solaas til referent.

 

 

Ad sak 3 Årsberetning

 

Sondre leste opp årsberetningen.

Etter kommentarer vil et par punkter bli tilføyd i beretninga.

 

Vedtak:

Årsberetning godkjent ved akklamasjon.

 

 

Ad sak 4Regnskap

 

Håkon la fram regnskap og revisjonrapport.

 

Vedtak:

Regnskap 2015 enstemmig godkjent

 

 

 

Sak 5 a) Støtte til Liland båtforenings nye marina

 

Liland båtforening planlegger oppgradering av småbåtanlegget til et budsjett på 2,7 millioner kroner. Evenes kystlag har mottatt søknad fra Liland båtforening om støtte til etableringen.

 

Styrets innstilling:

Evenes kystlag støtter Liland båtforening med et etgangsbeløp på kr 50.000 til etablering av ny flytebrygge.

Støtten forutsetter at Evenes kystlag har fri adgang til flytebrygga for å kunne opprettholde sine aktiviteter (bryggetreff, båtutleie, padling, seiling etc)

 

Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt

 

 

 

Sak 5 b) Finansiering av Liland båtforenings nye marina

 

Evenes kystlag har mottatt søknad fra Liland båtforening om pantsetting av Mellageret som sikkerhet for båtforeninga sitt låneopptak på 1,8 millioner kroner til etablering av ny flytebryggeanlegg.

Styrets innstilling:

Evenes kystlag kan ikke pantsette Mellageret for å sikre lån til andre foreninger. Pantsettelse av kystlagets eiendeler forbeholdes evt egne lån for å pusse opp og vedlikeholde bygg.

Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt

 

 

Ad sak 6 Kontingent

 

Styrets innstilling:

Medlemskontingenten beholdes uendret: 100 kroner for enkeltmedlem/200 kroner for familie.

 

Vedtak:

Styret innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

Ad sak 7 Handlingsplan

 

Sondre la fram styrets forslag til plan for 2016.

Evenes husflidslags jubileumsutstilling på mellageret i forbindelse med bryggetreffet tas inn i planen.

 

Vedtak:

Styret forslag til handlingsplan med tilføyelsen enstemmig vedtatt.

 

 

Ad sak 8 Budsjett

 

Håkon la fram styrets forslag til budsjett for 2016.

 

Vedtak:

Styret forslag til budsjett enstemmig vedtatt.

 

 

Ad sak 9 Valg

 

Alf Sandvik redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Sondre Markusson trekker seg som leder og Siri Fjellvang Tobiassen trekker seg som nestleder. Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne erstatter til disse vervene. Øvrige styreverv er ikke på valg i år.

Etter en del diskusjon i årsmøtet sa Bjørn Åge Marthinussen seg villig til å overta ledervervet og la fram et helhetlig forslag til styresammensetning.

 

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt. Også verv som ikke er på valg i år tas med i oversikten.

Leder Bjørn Åge Marthinussen Valgt 2016

Nestleder Sondre Markusson Valgt 2016

Kasserer Håkon Solaas Valgt 2015

Sekretær Steinar Solaas Valgt 2015

Styremedlem Turid Andreassen Fjellheim Valgt 2016

1. vara Greta Skau Valgt 2016

2. vara Odin Markusson Valgt 2016

3. vara I. Katharina Granmo Valgt 2016

 

Valgkomité

Alf Sandvik Valgt 2016

Helge Opdal Valgt 2016

 

Revisorer

Asbjørn Johansen Valgt 2016

Bjørg Eikseth Valgt 2016

 

 

Ad sak 10 Avslutning

 

Sondre takket av som leder og overlot «klubba» til Bjørn Åge.

Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Web-redaktør:

Steinar Solaas

Lilandsveien 218

8534 Liland