Årsmøte 2017

Årsmøte

på Mellageret

25. februar 2017

 

Saksliste:

1. valg av ordstyrer og referent

2. styrets årsberetning

3. revidert regnskap

4. innkomne forslag

5. kontingent

6. handlingsplan

7. budsjett

8. valg

9. avslutning

 

Årsmøtet er kunngjort ved oppslag på Joker og på Facebook.

 

Ad sak 1 valg av ordstyrer og referent

Styrets innstilling:

Ordstyrer:

Referent:

2 til å godkjenne protokollen (med forbehold om at forslag til vedtektsendring blir vedtatt):

 

Ad sak 2 årsberetning 2016

Leder går gjennom årsberetninga, og den blir nok kommentert underveis.

Styrets innstilling:

Årsberetninga godkjennes.

 

Ad sak 3 regnskap 2016

Kasserer gårgjennom regnskapet, som nok blir kommentert underveis.

Styrets innstilling:

1. Regnskapet godkjennes.

2. Årsunderskudd kr. 61.423 belastes egenkapitalen

 

Ad sak 4 innkomne forslag

 

4.1: Forslag fra Bjørn Åge Marthinussen:

Jeg foreslår at Kystlaget selger båten «Bårøy».

Det er store årlige utgifter, ca kr 59000 pr år,(15 og 16), og like store beløp i fremtiden.

Det at så mye penger gagner så få medlemmer, er ikke bra for lagånden eller økonomien.

Kystkultur skapes best med flere og mindre båter, som flere har lov å bruke.

Ungsmaløy, Hansviken og de gamle båtene som ligger på Mellagret + kajakker vil gi mye meir kystmiljø, for mye mindre penger, enn Bårøy gjør i dag.

Det at vi reduserer «båtbeholdninga» gjør at vi kanskje klarer å ta vare på våre eiendeler.

I dag klarer ikke kystlaget å ta vare på sine eiendeler. Dugnadskapitalen er ikke stor nok, i forhold til eiendeler som båter, uteområder, brygger og nybygging/forbedringer.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å selge Bårøy i løpet av 2017.

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas. Vedtatt mot en stemme.

 

 

4.2: Forslag fra Bjørn Åge Marthinussen:

Jeg foreslår at Årsmøtet åpner for at styret søker å få boder/stands på Bryggetreffet.

Bodene/stands skal kun tillates brukt av foreninger el produsenter med Lokal tilhørighet.

Med Lokal tilhørighet menes Harstad/Narvik regionen. Styret avgjør hvem som får bod/stand.

Et slikt tilbud vil gi større interesse og mangfold for Bryggetreffet, uten at vi ødelegger særegenheten til Bryggetreffet.

Flere besøkende gir meir salg av mat/drikke som igjen gir meir overskudd.

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas

 

4.3: Forslag fra Bjørn Åge Marthinussen:

Jeg foreslår at Årsmøtet gir Styret godkjenning til å benytte innleide arbeidere til større prosjekter innenfor vedlikehold/nybygging, der styret finner det formålstjenlig.

Det er viktigere at det skjer noe i bygda, enn at alt skal gjøres på dugnad.

Dugnadskapitalen i laget kan dermed brukes til arrangementer og lettere vedlikehold.

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas

 

4.4: Forslag fra Bjørn Åge Marthinussen:

Jeg foreslår at Årsmøtet godkjenner at styret søker å finne en person som over år, kan ta på seg det daglige ansvaret for utleie og ettersyn av båter/bygninger.

Denne personen godgjøres litt for innsatsen, og markedsføres som lagets Kontaktperson.

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas

 

4.5: Forslag fra Håkon Solaas:

Forslag om vedtektsendringer:

1. Nytt punkt §4, punkt 4, det velges 2 personer til å undertegne protokollen.

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas med følgende endring: «undertegne» erstattes av «godkjenne».

 

Nytt punkt §5, valg og valgbarhet, kun personer som har betalt kontingent kan velges til styreverv og ha stemmerett på årsmøtet.

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas

 

3. Presisering i punkt 5, Styret er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av de faste med medlemmene i styret er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme (dobbeltstemme).

Styrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke

 

Ad sak 5, kontingent

Forslag fra styret:

Medlemskontingenten beholdes uendret i 2017. 100 kroner for enkeltmedlem/200 kroner for familie.

 

Ad sak 6, handlingsplan

Styrets forslag:

Arbeid:

Bygge bru og nødutgang(er) til Mellagerets andreetasje.

Reparerer/utskifter taket til Mellageret.

Bygger takreisverk over uteplatten ved Mellageret. Sommerstid tekkes det med presenning.

Arrangementer:

Storlygarkveld. Lørdag 1. juli

Bryggetreff. Lørdag 5. august

Medlemsmøter og medlemsfester

Onsdagspub i sommersesongen

Evt andre pubkvelder og småarrangementer etter styrets avgjørelse

Markere Evenes kystlags 25 årsjubileum. Markeringene legges til arrangementene på lista. Jubileumsavis. Foredrag og utstillinger.

 

Ad sak 7 budsjett 2017

Kasserer presenter styrets forslag til budsjett 2017.

 

Ad sak 8 valg

Valgkomiteens leder presenterer valgkomiteens innstilling i møtet.

Styre:

Leder:

Nestleder: Sondre Markusson, valgt for to år i 2016

Kasserer:

Sekretær:

Styremedlem: Turid Andreassen Fjellheim, valgt for to år i 2016

1. vara:

2. vara:

3. vara:

Valgkomité:

** **

** **

Revisorer:

** **

** **

Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Web-redaktør:

Steinar Solaas

Lilandsveien 218

8534 Liland